ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 14/05/2020   -   Προκυρήξεις
Απόκτηση Πρακτικής Εμπειρίας Αποφοίτων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011 (Φ.Ε.Κ. 93/Α ́/20.04.2011), όπως ισχύει, μπορούν να απασχολούνται προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στο νομικό ή οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έΞΙ (6) ΜΉΝΕΣ, ΈΩΣ ΔΈΚΑ (10) ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ, οι οποίοι επιλέγονται προς τούτο με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (απόφοιτοι) νέοι επιστήμονες ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΙΔΙΩΣ ΕΚΕΊΝΟΙ ΜΕ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΊΑΣ ) ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (data scientists) με εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές - να υποβάλλουν να υποβάλλουν έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 23/05/2020 ΣΤΗΝ ΗΛ/ΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ hr@epant.gr, σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΊΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας COVID19, παρέχει τη δυνατότητα σε τυχόν επιλεγέντες για πρακτική άσκηση να απασχοληθούν μέσω τηλεργασίας.

Μετά το πέρας της άσκησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι ασκούμενοι θα λάβουν βεβαίωση και συστατική επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωση της άσκησης στην Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (τηλ.: 210-88.09.224)

Από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
t: 2651008454
e: career@uoi.gr
Url: http://gd.uoi.gr

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!